ورود اولین کاروان راهیان نوردانش آموزی

با ورود اولین کاروان های راهیان نور دانش آموزی در تاریخ 94/7/12 از استان های قم ٰسیستان و بلوچستان ٰو خراسان جنوبی به اردوگاه شهید حبیب الهی اهواز ـ طی مراسمی با حضور فرماندهی اردوگاه ٰ زائرین با عبور از زیر کلام الله مجید و قربانی کردن گوسفند و همچنین توزیع شیرینی مورد استقبال قرار گرفتند .

ارسال نظر