برگزاری جلسه بصیرت سیاسی کارکنان

جلسه بصیرت افزایی سیاسی اردوگاه شهید حبیب الهی اهواز با حضور کلیه پرسنل  در محل نماز خانه اردوگاه  بعد از نماز ظهر و عصر با تشریف فرمایی استاد گرامی جناب آقای نواصر با موضوعیت برجام و تحلیلی بر اوضاع منطقه برگزار گردید.

دراین جلسه موضوعاتی از قبیل رفتارهای آمریکا و متحدانش در قبال برجام مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت و بر لزوم هوشیاری هرچه بیشتر دستگاههای مربوطه و سایرین تاکید گردید . در پایان جلسه جناب آقای نواصر استاد دانشگاه به سوالات عزیزان شرکت کننده در جلسه پاسخ دادند.

این جلسه با پذیرایی از حاضرین پایان یافت .

 

 

ارسال نظر